Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier:

Aud Moen
Tlf: 22 36 04 33, mobil 91 76 48 81
E-post: aud.moen@bsh.oslo.kommune.no
Helsesykepleier er på skolen mandag, onsdag, torsdag og fredag. Hun kan treffes mellom kl. 08.30 og kl. 14.30 på rom 408.


Elevterapeut:

Kristina Pettersen
Elevterapeut er på skolen på onsdager. Hun kan treffes mellom kl. 8.30- 15.00. på rom 404.
(Henvisning til elevterapeut via helsesykepleier).

 

Skolehelsetjenesten på Oslo Katedralskole

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsesykepleier har videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid.
Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises ungdom videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), voksenpsykiatrien(DPS), NAV og barnevernet. Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.
Bydel St Hanshaugen har ansatt elevterapeuter som et supplement i skolehelsetjenesten. Der helsesykepleier ser at elevens plager er av slik kompleksitet eller varighet kan helsesykepleier samarbeide/henvise til elevterapeut. Skolens ressursteam kan henvise direkte til elevterapeut.
En elevterapeut er en fagperson med psykisk helsefaglig bakgrunn, som innehar kompetanse til å bistå barn, ungdom og unge voksne med psykiske utfordringer og vansker i form av støttesamtaler, og/eller en tidsavgrenset terapi.
Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).

 

Les mer om Skolehelsetjenesten på Oslo kommunes sider.

Har du det vanskelig hjemme?

Har du det vanskelig hjemme eller er du bekymret for et barn, en ungdom eller en familie?

Barneverntjenestens mottakstelefon

Kontakt barneverntjenesten på mottakstelefon om du har det vanskelig hjemme eller om du har mistanke om omsorgssvikt. Da kan du få råd og veiledning eller informasjon om hvordan du kan melde din bekymring. 

Mottakstelefon er betjent hver ukedag fra kl. 08.00 – 15.30 og har telefonnummer 941 47 843. 

Er det en akutt situasjon, ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 941 47 843 eller barnevernsvakten utenom kontortid på telefon 22 70 55 80 / 81 eller mobil 928 38 328 / 480 16 832. 

Mer om barneverntjenesten: 

Oslo kommune: St. Hanshaugen barnevern

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Om barnevern